Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru Produktu

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku wyboru płatności przelewem początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
W przypadku, gdy dostawa Produktu będzie realizowana przez Sprzedawcę, wykonanie Umowy Sprzedaży następuje w momencie udostępnienia Produktu w magazynie Sprzedawcy przewoźnikowi, któremu zlecono dostawę pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do fachowego i niezwłocznego rozładunku Produktu, ponosząc związane z tym koszty oraz ryzyka. Ubezpieczenie zakupionego Produktu od ryzyka jego uszkodzenia bądź utraty w czasie rozładunku obciąża Kupującego. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą udostępnienia Produktu.
W przypadku realizacji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy zewnętrznej.
W przypadku, gdy zgodnie z Umową Sprzedaży odbiór Produktu będzie następował bezpośrednio przez Kupującego (jego przewoźnika) z magazynu Sprzedawcy, zrealizowanie Umowy Sprzedaży następuje w momencie udostępnienia Produktu do wydania w magazynie Sprzedawcy. Odbiór Produktu, jego załadunek oraz transport nastąpi na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. W takim przypadku niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą, gdy Produkt został udostępniony do odbioru przez Sprzedawcę.
W przypadku, gdy z Umowy Sprzedaży nie wynika, aby dostawa miała być realizowana przez Sprzedawcę przyjmuje się, że obowiązek dostawy (odbioru) Produktu, w tym koszty z tym związane, ciąży na Kupującym.
Potwierdzeniem wydania Produktów oraz dokonania przez Kupującego odbioru ilościowego i jakościowego Produktów jest: – (1) w przypadku odbioru osobistego – podpisany dokument WZ, – (2) w przypadku dostawy Produktu – podpisany list przewozowy.
Wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę, związane z brakiem odbioru Produktu lub opóźnieniem w odbiorze, będą obciążały Kupującego. Dotyczy to w szczególności kosztów związanych z oczekiwaniem na wyładunek Produktu z samochodu przewoźnika, oczekiwaniem na odbiór Produktu z magazynu Sprzedawcy, koszty związane ze składowaniem nieodebranego Produktu, w tym jego ubezpieczenia, jak również koszty transportu, wynikające z rezygnacji odbioru Produktu.
W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, Produkt zostanie przygotowany do wydania niezwłocznie, w dniu zgłoszenia się Klienta po odbiór Zamówienia.
Shopping Cart
Scroll to Top