Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży i zwrot

Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny i zwrócić Produkt w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktu. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Klienta, przed upływem ww. terminu oświadczenia na Formularzu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego wsporniki.sklep.pl Wypełniony przez Klienta Formularz Odstąpienia od Umowy Sprzedaży może zostać wysłany w formie pisemnej na adres: PHU WALBA Waldemar Bałaban, ul. Szczepanika 4, 38-400 Krosno, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@wsporniki.sklep.pl. Zwracany Produkt wraz z Formularzem odstąpienia od umowy i dowodem zakupu należy odesłać na adres: PHU WALBA Waldemar Bałaban, ul. Szczepanika 4, 38-400 Krosno.
Koszt dostarczenia zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
Produkt powinien zostać dostarczony nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
Zwracany Produkt powinien być w stanie niezmienionym. Oznacza to, że Produkt musi odpowiadać opisowi z dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nie może on być modyfikowany ani używany. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego Produktu.
Klient otrzyma zwrot ceny za zwracany Produkt.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest wyłączona za wyjątkiem przypadków, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie.
Zasady odpowiedzialności gwarancyjnej Usługodawcy/Sprzedawcy zostały uregulowane w Ogólnych Warunkach Gwarancji i Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
Shopping Cart
Scroll to Top